Aneka Ragam Makalah

Nilai Nilai Pendidikan Dalam Al-Qur’anJika bermanfaat, Mohon di Share ya !. kalau sempat sumbang tulisannya ya !
A. PENDAHULUAN

Alquran sebagai pedoman yang paling utama bagi umat Islam, yang mengajarkan kepada umat manusia agar senantiasa selalu berbuat baik hal ini menujukkan bahwa setiap ayat Alquran mempunyai nilai-nilai dan unsur-unsur pendidikan akhlak. Lebih dari itu isi kandungan Alquran tidak terlepas dari pendidikan, yaitu pendidikan manusia agar berakhlak mulia, terutama dalam pergaulan antara sesama muslim, baik sesama umat Islam maupun kepada umat non Islam, oleh karena itu Islam mengajarkan umat manusia senantiasa berlaku baik dalam segala hal.

Ajaran yang terkandung dalam Alquran terdiri dari dua prinsip : yaitu akidah, yang berhubungan dengan keimanan. Kemudian yang kedua yang berhubungan dengan syariah yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia, termasuk pula masalah akhlak.[1]

Masalah akhlak merupakan salah satu masalah yang sangat penting dalam ajaran Islam, sehingga Rasulullah SAW nabi yang dipilih oleh Allah SWT untuk menyampaikan risalah Islam melalui Alquran yang menegaskan masalah akhlak ini.[2]

Terkait dengan hal ini penulis mencoba mengkaji surat Al-Ahqaf ayat 15-20, membedah secara komprehensif untuk mengetahui bagaimana peran kedua orang tua sebagai sosok pendidik nilai-nilai akhlak bagi anak dalam surat al-Ahqaf ayat 15-20? kemudian mengetahui substansi nilai-nilai pendidikan akhlak anak dalam surat al-Ahqaf ayat 15-20 dan untuk mengetahui konsep kewajiban berbakti kepada kedua orang tua dalam surat al-Ahqaf ayat 15-20.

Dalam kajian ini penulis menggunakan metode tafsir tahlili yaitu: "Suatu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-quran dari seluruh asfeknya."[3] Penafsir memulai uraiannya dengan mengemukakan arti kosakata diikuti dengan penjelasan mengenai arti global ayat. Ia juga mengemukakan munasabah (korelasi) ayat-ayat serta menjelaskan hubungan ayat-ayat tersebut satu sama lain


B. TAFSIR AYAT DAN PENJELASAN SURAT AL-AHQAAF : 15-16

Surat Al-Ahqaaf : 15-16

ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصله
ثلثون شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنة قال رب او زعني ان اشكر نعمتك التى انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك وا ني من المسلمين ١٥ اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ماعملوا ونتجاوزعن سياتهم في اصحب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون


Artinya : 15. "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandung dengan susah paya, dan melahirkannya dengan susah paya (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabilah ia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdo'a. "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridai, berilah kebaikan kepadaku dengan (memberikan kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."

(16) Mereka itulah orang-orang yang Kami terima amal yang baik yang mereka kerjakan dan Kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka, bersama penghuni-penghuni surga sebagi janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka." [4]

1. Penafsiran Kata-Kata Sulit

الا يصا ء: Al-isa dan Al- Wasiyyah merengkan jalan yang lurus kepada orang lain supaya ia menempuhnya

الاحسانAl-Ihsan : Berbuat baik. Lawan dari al-Isa'ah (berbuat jelek). Sedang al-Husnu artinya adalah kebaikan, yakni lawan dari al-Qubhu (keburukan). Sedangkan yang dimaknsud dengan Ihsan perbuatan baik terhadap kedua orang tua.

الكرهAl-Kuruh : (huruf kaf didammahkan) dan al-karhu (huruf kaf difathakan), wazannya seperti ad-Du'fu dan ad-Da'fu yang artinya susah paya.

حملهHamluhu - : Masa mengandungnya.

فصا له
الا شد

Fisalihi - : Menyapihnya sedang yang dimaksud ialah masa menyusui yang sempurna, yang sampai saat menyapih.
ا وز عنى

Al-Asyud : Kesempurnaan kekuatan dan akal.

في ا صحب الجنة

القبو ل

Auzi'ni : Jadikan aku menyukai dan berilah aku petunjuk. Yakni dari kata auzu'tuhu bi kaza, yang artinya aku menjadikan dia mengemarinya dan memperolehnya.

Al-Qabul : Rida atas suatu perbuatan dan membirinya pahala.

Fi-Ashabil Jannah : Orang-orang yang teratur dalam menempuh jalan penghuni surga. sebagaimana kamu mengatakan.

"Raja memuliakan aku di hadapan sahabat-sahabatnya"[5]


2. Pengertian Secara Umum

Setelah pada ayat-ayat yang lalu, Allah menyubutkan tentang pengesaan dan pemurnian ibadah kepada-nya,disamping keteguhan dalam beramal, maka dilanjutkan dengan wasiat kepada kedua orang tua. Allah menyampaikan hal ini tidak hanya satu tempat saja dalam al-Qur'an, seperti firma-Nya :

وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا (الاسراء : ٢٣)

Artinya : "Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu supaya kamu jangan menyembah selain kepada Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.[6]

Dan firman-Nya:

ان اشكر لي ولوالديك الي المصير ( لقمان : ١٤)

Artinya: "Bersyukurlah kepda-Ku dankedua ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu." (Al-Israa : 14)[7]

Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa ayat ini mengenai Abu Bakar, karena kedua orang tuanya masuk islam, hal mana tidak dialami oleh seorang pun di antara sabat nabi. Ayahnya adalah Abu Kuhafah Usman bin Amr, sedang ibunya Umul Khair binti Shakhar bin Amr.[8]

3. Tafsir (Penjelasan)

(ووصينا الانسانا بوالديه احسانا)

Kami memerintahkan manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya serta mengasihi keduanya dan berbakti kepada keduanya semasa hidup mereka maupun sudah kematian mereka. Dan Kami jadikan berbakti kepada kedua orang tua sebagai amal yang paling utama, sedang durhaka kepada keduanya termasuk dosa besar, sedang ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits nabi mengenai bab ini banyak terdapat.

Kemudian Allah swt, menyebutkan pula sebab dari wasiat tersebut, dan membicarakan khusus tentang ibu. Karna ibulah yang lebih lemah kondisinya dan lebih patut mendapat perhatian. Sedangkan keutamaanya lebih besar, sebagaimana dinyatakan dalam hadits-hadits sahih. Dan oleh karna itu, ibu memperoleh 2/3 kebaktian. Firman-Nya :

(حملته امه كرها ووضعته كرها)

Sesungguhnya ibu itu ketika mengandung anaknya mengalami susah paya berupa mengidam, kekacauan pikiran maupun beban yang berat dan lain sebagainya, yang biasa dialami oleh orang-orang yang hamil. Dan ketika melahirkan juga mengalami susah paya yang berupa rasa sakit menjelang kelahiran anak maupun ketika kelahiran itu berlangsung. Semua itu menyebabkan wajibnya orang berbakti kepada ibu dan menyebabkan ia berhak mendapat kemuliaan dan pergaulan yang baik. Kemudian Allah SWT, menerangkan lemahnya mengandung sampai menyapih anak, firman-Nya :

(وحمله وفصله ثلثون شهرا)

Dan masa mengandung anak dan menyapihnya adalah 30 bulan, dimana sang ibu mengalami bermacam-macam penderitaan jasmani dan kejiwaan. Ia tidak tidur di waktu malam sekian lama apabilah anaknya sakit dan menyelenggarakan makan anak itu, membersihkan dan memenuhi segala keperluan anak tanpa mengeluh dan rasa bosan. Dan ibu itu merasa sedih apabilah tubuh anak terganggu atau mengalami halyang tidak disukai, yang mempengaruhi perkembangan anak maupun yang menganggu kesehatanya.

Ayat ini merupakan isyrat bahwa masa mengandung yang paling pendek adalah 6 bulan. Karna masa menyusui yang paling lama adalah dua tahun penu, berdasarkan firman Allah SWT :


والو الدت يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن ارد ان يتم الرضاعة ( البقرة : ٢٣٣

Artinya : "Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan." ( Al-Baqarah : 233)[9]

Sisanya untuk mengandung hanya 6 bulan. Dan dengan demikian diketahui masa mengandung yang paling pendek dan masa menyusui yang paling lama.

Adapun yang pertama-tama menyimpulakan bahwa ini berdasarkan ayat tersebut ialah Ali karamallah wajhah yang kemudian disetujui oleh usman dan para sahabat nabi. Muhammad Ishaq pengarang kitab as-Sirah meriwayatkan dari Ma'mar bin Abdillah Al-Juhaini, ia berkata, ada seorang lelaki dari kalangan kami mengawini wanita dari Junainah, maka wanita itu melahirkan anak setelah perkawinannya genap 6 bulan. Maka suaminya berangkat menemui Usman ra.dan hal itu ia ceritakan kepadanya. Maka usman pun menyuruh wanita itu didatangkan, dan wanita itu hendak memakai pakaiannya, maka saudara permpuannya menagis. Demi Allah tidak seorang pun diantara makhuk Allah yang telah mencampuri aku sama sekali selain dia.namun Allah membuat keputusan kepadaku sekehendak Dia.

Dan tatkala wanita itu telah didatangkan ke hadapan Usman ra, maka usman menyuruh agar wanita itu dirajam. Namun hal itu didengar oleh ali. Maka ia pun datang kepada Usman lalu berkata, "apakah yang ada lakukan ? "usman menjawab, wanita itu melahirkan setelah perkawinannya genap 6 bulan. Mungkinkah hal; itu terjadi ?"

Maka berkatalah Ali kepadanya, "Tidakkah engkau membaca Al-Qur'an?" "Tentu,"jawab Usman. Ali berkata, tidakkah engkau mendengar Allah' Azza wa jallah berfirman, 'mengandungnya smapai menyapihnya adalah 30 bulan.'"

Dan firman-Nya pula, ….. selama enam bulan penuh,' kau dapati sisanya hanya 6 bulan.

Maka Usman pun berkata,"Demi Allah aku tidak sampai berpikir sejauh ini. Bawalah kemari wanita itu. "Dan ternyata wanita itu benar-benar telah siap untuk dihukum.

Dan diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, bahwa ia perna mengatakan apabilah ada wanita melahirkan setelah mengandung sembilan bulan, maka cukuplah baginya untuk menyusui anaknya selama 21 bulan.dan apabilah wanita itu melahirkan setelah mengandung tujuh bulan,maka cukuplah baginya untuk menyusui selama 23 bulan. Dan apabila ia melahirkan setelah mengandung selama 6 bulan, maka iamenyusui anaknaya selama dua tahun penuh. Karena Allah berfirman :

(وحمله وفصله ثلثون شهرا حتى اذا بلغ اشده )

Sehingga apabila manusia itu telah menjadi tua dan sempurna umurnya,dimana kekuatan dan akalnya menjadi kokoh,yaitu dalam umur antara 30-40 tahu.

(وبلغ اربعين سنة)

Dan mencapai uamur 40 tahun.dan umur sekian adalah akhir dari kematangan dan kesempurnaan akal. Oleh karna itu,diriwayatkan dari ibnu Abbas. Barang siapa yang telah mencapai uamurnaya 40 tahun namun kebaikanya tidak melebihi dari keburukanya, maka hendaklah ia bersiap-siap untuk masuk neraka. Dan oleh karenanya orang berkata,bila seseorang telah berumur 40 tahun, sedang ia tidak berbuat selain yang merendahkan rasa malunya saja,dan ia tidak menutupi lagi keburukannya yang telah lalu, sekalipun umurnya telah membeikan berbagi macam sarana hidup.

Para ahli tafsir berkata, Allah tidak pernah membangkitkan seorang nabi pun sebelum umurnya 40 tahun, kecuali dua orang anak dari seorang bibi, Isa dan Yahya.

( قال رب اوزعنى ان شكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي )


Tuhanku, berilah aku taufiq untuk dapat mensyukuri ni'mat-Mu yang telah engkau curahkan kepadaku tentang agama maupun duniaku, yantu kelusan penghidupan, kesehatan tubuh, keamanan dan keenakan yang aku ni'mati, agara aku dapat selalu beribadah kepada-Mu,disamping meninggalkan larangan-larangan-Mu, dan mensyukuri ni'mat yang telah engkau anugerahkan kepedaku,kedua ibu bapakku, berupa belas kasih kepedaku ketika mereka mengasuhku dimasa kecil.( وان اعمل صالحا ترضه)

Dan jadikanlah amalanku sesuai dengan rida-Mu agar aku memperoleh pahala dari-Mu.

(واصلح لي في ذريتي )

Dan jadikanlah kesalehan berlaku pada anak cucuku dan menempat pada jiwa mereka, bahkan masuk kedalam hati mereka.

Ibnu Abbas berkata, Allah mengabulkan do'a Abu Bakar. Dia dapat memerdekakan sebilan orang mukmin di antaranya adalah Bilal dan Amir bin Mugirah. Tidak ada kebaikan yang dikehendaki oleh Abu Bakar kecuali Allah memberikan pertolongan kepadanya. Sehingga ia dapat melaksanakannya.dan ia berdo'a dengan mengatakan aslih li fi zurriyyati. Maka Allah mengabulkan do'anya.

Sehingga tidak seornagpun anaknya keculai beriman semuanya.pada Abu Bakar berhimpun nikmat berupa islamnya kedua orang tunya dan anak-anaknya seluruhnya. Ayahnya dan anaknya, Abdurahman dan anaknya yang lain, Abu Atik, mengalami masa Nabi SAW, dan mereka beriman kepada beliu. Hal itu tidak terjadi pada seorang pun di antara sahabat nabi.

( اني تبت اليك واني من المسلمين )

Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu dari dosa-dosaku yang telah terlanjur aku lakukan pada hari-hari yang lalu, dan sesungguhnya aku tergolong orang-orang yang tuduk kepada-Mu dengan melakukan ketaatan, dan tergolong orang-orang yang merima perintah dan larangan-Mu, yang tunduk kepada-Mu.

Abu Daud dalam As-Sunan meriwayatkan bahwa Rasulullah saw, pernah mengajari para sahabatnya supaya mengucapkan dalam tasyahud. "Ya Allah satu kanlah di antara hati-hati kami,dan perbaikilah hubungan diantara kami dan tunjukilah kami jalan kedamaian, dan selamatkanlah kami dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya, dan hindarkanlah kami dari kekejian-kekejian yang nyata maupun yang tidak nyata, dan berkatilah kami dalam pendenagran, penglihatan dan hati kami,istri dan anak cucu kami, dan berilah taubat kepada kami, sesungguhnnya engkau maha penerima taubat dan maha penyayang, dan jadikanlah kami orang-orang yang mensyukuri nikmat-Mu dan orang-orang yang memujikan nikmat itu kepada-Mu, dan sempurnakanlah nikmat itu kepada kami."

Kemudian Allah SWT, menyebutkan balasan bagi orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang luhur tersebut dengan firman-Nya :
( اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ماعملو اونتجاوزعن سياتهم في اصحب الجنة )

Orang-orang yang mempunyai sifat-sifat tersebut itulah orang-orang yang Allah menerima dari mereka perbuatan baik di dunia, berupa amal-amal saleh, lalu Allah memberi balasan kepada mereka atas amal saleh itu, dan memberi pahala kepada mereka atasnya, bahkan memberi maaf terhadap amal-amal mereka yang buruk yang kadang-kadang terlanjur mereka lakukandi dunia dan tidak menjadi adapt kebiasaan mereka, akan tetapi amal buruk itu dilakukan karna dorongan kekuatan syawat atau kekuatan marah. Maka Allah tidak menghukum mereka atas keburukan-keburukan tersebut, dan mereka mengatur diri dalam menempuh jalan penghuni surga dan termasuk dalam golongan mereka.

Kemudian Allah SWT, menegaskan janji tersebut dengan firman-Nya :

( وعد الصدق الذي كانوا يوعدون )

Allah berjanji kepada mereka dengan janji yang benar yang tidak perlu dengan tidak oerlu diraguakan lagi, Dia pasti menunaikannya.

Ayat ini di samping berkaitan dengan Sa'ad bin Abi Waqas dan dengan Abu Bakar As-Siddiq, yang konon ayat ini turun karana mereka masing-masing, ayat ini juga berkaitan dengan setiap mukmin. Maksudnya bahwa setiap mukmin menerima wasiat tentang kedua ibu bapaknya, dan supaya mensyukuri nikmat Allah yang dianugrahkan kepadanya dan kepada kedua ibu bapaknya, dan agar ia melakukan amal saleh dan berusaha untuk mensalehkan anak cucunya, disamping supaya berdo'a kepada Allah, mohon kiranya Dia membrikan taufik untuk melakukan amal perbuatan penghuni surga.


C. TAFSIR AYAT DAN PENJELASAN SURAT AL-AHQAAF : 17-20

Surat Al-Ahqaaf : 17-20

( والذي قال لوالديه اف لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثن الله ويلك امن ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطير الاولين ١٧ اولئك الذين حق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والا نس انهم كانوا خسرين ١٨ ولكل درجت مما عملوا وليوفيهم اعمالهم وهم لايظلمون ١٩ ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيبتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبماكنتم تفسقون٢٠

Artinya : (17). "Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, Cis, bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkaitkann padahal sudah berlalu beberapa umat sebelumku, lalu kedua orang ibu bapaknya memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan, "Celakalah kamu,berimanlah ! sessungguhnya janji Allah adalah benar" Lalu dia berkata, ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang dahulu belak.''

(18). "mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan (azab) atas mereka bersama umat-umat yang telah lalu dari jin dan manusia."sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi."

(19). "dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakandan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan."

(20). "dan (ingatlah) hari (ketika) orang-orang kafir dihadapkan ke neraka (kepada mereka dikatakan), 'kamu telah mengahabiskan rezkimu yang baik dalam kehidupan duniawimu (saja) dan kamu telah bersenag-senag denganya, maka pada hariini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan karna kamumenyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan kamu telah fasik.' "[10]

1. Penafsiran Kata-Kata Sulit

اف - Uffin - : Suara yang keluar dari seseorang ketika gusar.
اخرج- Ukhraja - : Saya dibangkitkan dari kubur untuk di hisab.
خلت القرون من قبلى- Khalatil qurunu min qabli - : Umat-umat sebelumku telah lewat, namun tidak ada seorang pun diantara mereka tak pernah yang dibangkitkan.

يستغيثان الله - Yastagisanillah - : Kedua orang tua itu berkata, "Semoga Allah menolong kami darimu. Orang menagtakan Istagasallah dan Istagasa billah, yang artinya mementak tolong kepada Allah. Adapun yang dimaksud disini adalah,bahwa kedua orang tua memitak tolong kepda Allah terhadap kekafiran anaknya. Karna tidak menyetujui kekafir tersebut dan mengangap perkara besar, sehingga mereka meminta perlindungan keapda Allah dan menolak kekafiran tesebut, sebagaimana orang mengatakan al-iyazu billah min kaza, semoga allah melindungi aku dari perbuatan ini.

ويلك - Wailak - : Do'a atas anak itu agar mendapat kecelakaan dan kebinasaan. Sedang yang dimaksud adalah menganjurkan untuk melakukan suatu perbuatan atau meningalkanya, agar terasa bahwa pelakunya akan benar-benar celaka. Sehingga apabilah dia mendengar hal itu, maka ia akan berhenti dari kesesatanya dan meningalkan hal itu, maka dia akan berhenti dari kesesatanya dan meningalkan kelakuanya, lalu menempuh jalan yang dapat menyelamatkannya.

اساطير الاولين- Astirul awwalin -: Kebatilan-kebatilan orang-orang dahulu yang mereka tulis dalam kitab-kitab tanpa ada fakta.

حق عليهم القول - Haqqa ' alihimul qaulu - : Pastilah mereka ditimpa keputusan Allah kepada iblis.

لاملئن جهنم منك و ممن تبعك منهم اجمعين ( سعد : ٨٥

Artinya :"Sesunggunhnya Aku pasti akan memnuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dandenagan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka (manusia) semuanya." ( Sa'd :85)[11]

من الخسرين - Minal khsirin : Tergolong orang-orang yang menyia-nyiakan pandangan mereka yang merupakan modal, karena mereka mengikuti bisikan-bisikan setan.

الدرجات - Ad-darajat : Jamak dari darajat, artinya kedudukan. Darajat disebut pula manzilah (kedudukan) bila yang dimaksud adalah darajat yang tinggi. Dan disebut Darakah (lapisan) bila yang dimaksud adalah derajat yang rendah.oleh sebab itu, dikatakan Darajatul Jannah dan Darajatu Nar. Adapaun Darajat disini adalah dengan menyamaratakan (taglib).

طيبتكم - Tayyibatikum : Kebaikan-kebaikan kamu. Maksudnya kemudahan dan kekuatan. Orang mengatakan zahaba atyabahu, artinya telah hilang dua yang terbaik baginya. Yang dimaksud kemudahan dan kekuatan.

الهون- Al-hun : Kerendahan dan kehinaan.

تفسقون- Tafsuqun : Kalian keluar dari ketaatan kepada Allah.[12]


2. Pengertian Secara Umum

Setelah Allah menyebutkan hal ihwal orang-orang yang mendo'akan kedua ibu bapaknya dan yang berbakti kepada keduanya, kemudian menyebutkan pual kebahagiaan dan keselamatan yang Allah sediakan untuk mereka di akhirat, maka dilanjutkan menyebutkan orang-orang yang celaka, yaitu orang-orang yang durhaka kepada ibu bapaknya dan yang menginkari kebangkitan dan hisab, yang membantah umat-umat yang telah lalu tidak peranah dibangkitkan lagi kemudian Allah menyebutkan tentang pula jawaban bapak-bapak mereka terhadap bantahan mereka, bahwa hari kebangkitan itu hak, tidak diragukan lagi.

Sesudah itu Allah menyebutkan tentang jawaban anak-anak kepada bapak-bapak itu, bahwa semua adalah dongeng-dongeng dari orang-orang terdahulu dan khurafat belaka. Dan kemudian Allah menyebutkan bahwa orang-orang seperti itu tergolong ornag-orang yang pasti mendapat keputusan, bahwa tempat kembali mereka adalah neraka.

Kemudian Allah melanjutkan pula bahwa masing-masing dari orang-orang yang berbuat baik dan orang-orang kafir mempunyai kedudukan sendiri-sendiri dari sisi Tuhan mereka, sebagai balasan yang setimpal atas amal perbuatan yang mereka lakukan. Dan mereka akan mendapatkan balasan atas perbutan-perbuatan tersebut dengan balasan yang sempurna.

Kemudian Allah mengabarkan kepada orang-orang kafir akan dikatakan ketika neraka diperlihatkan kepada mereka, "Kalian sesungguhnnya sombong dari mengikuti kebenaran, bahkan melakukan kefasikan dan kemaksiatan. Maka Allah memberi balasan kepada kalian dengan kerendahan dan kehinaan, serta penderitaan-penderitaan yang menyebabkan penyesalan yang silih berganti dalam jurang-jurang neraka.

3. Tafsir (Penjelasan)

(والذي قال لوالديه اف لكما اتعدنني ان اخرج و قد خلت القرون من قبلي)

Adapun orang-orang yang berkata kepada ibu bapaknya ketika keduanya mengajak beriman dan mengakui bahwa Allah akan membangkitkan makhluk dari kubur masing-masing dan memberikan balasan kepada mereka atas perbuatan-perbuatan mereka, "Cis," bagi kamu berdua, sesungguhnya aku benar-benar gusar terhadap kalian berdua. Apakah kalian mengatakan bahwa aku akan dibangkitkan dari kuburku dalam keadaan hidup setelah aku mati dan binasa.dan setelah kehancuran yang aku alami dan tercerai berai tulang-tulangku.sesungguhnya ini benar-benar aneh. Perhatikanlah umat-umat yang telah lalu telah melewati sebelum aku, seperti kaum Ad dan Samud, seorang pun dari mereka tidak ada yang dibangkitkan lagi. Dan sekiranya kalian katakana, tentu umat-umat yang telah lalu tentu dibangkitkan pula. Apakah kalian tidak memperhatikan perkataan orang."

( الذي قال لوالديه اف لكما )

Tak ada seorang pun datang kepada kita yang menghabarkan bahwa ia ada dalam surga atau nerka setelah ia meninggal dunia. Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawih mengelurkan riwayat dari Abdullah, katanya "sesungguhnya aku berada dimasjid ketika marwan berpidato dengan mengatakan, ' sesungguhnya Allah telah melihat pendapat yang baik pada amirul mu'minin yakni Muawiyah, untuk mengangkat Yazid sebagi khlifah pengantinya. Karena Abu Bakar dan Umar pun telah mengangkat pengantinya.

Maka berkatalah Abdurahman bin Abu Bakar. Ini tradisi Hercelius dan Kaisar) sesungguhnya Abu Bakar ra. Tidak menjadikan pangkat khlifah pada salah seorang anaknya dan tidak pula pada sala seorang kelurganya, namun Muawiyah hanya menjadikan pangkat dan kemulain bagi anaknya saja.

Dan yang benar, bahwa ayat ini tidaklah turun mengenai seorang tertentu saja, tetapi siapa saja yang berkata dengan perkataan tersebu, lalu diajak oleh kedua ibu bapaknya untuk beriaman dengan hari kebangkitan dan kepada agama yang benar, namun enggan dan ingkar.

( وهما يستغيثن الله ويلك امن ان وعدالله حق )

Sedangkan kedua ibu bapakanya berseruh dan memohon pertolongan dari Allah agar memberikan taufik kepada anaknya menuju iman kepada kebangkitan, dan berkata kepada anaknya dengan nada menganjurkan dan menekankan,"Celaklah kamu, percayalah kamu kepada janji Allah.dan sesungguhnya kamu akan benar-benar dibangkitkan setelah kematianmu. Dan sesungguhnya janji Allah yang telah dijanjikan kepada makhluk-Nya, bahwa Dia akan membangkitkan mereka dari kubur masing-masing dan mengelurkan mereka dari padanya menuju hisab untuk memberikan balasan kepda mereka, adalah benar tidak diragukan lagi.

Kesimpulanya, bahwa kedua ibu bapaknya mengangap bahwa kata-kata anaknya sebagi perkara besar, lalau keduanya memintak perlindungan kepada Allah dalam menolaknya, dan mendo'akan anak-anaknya itu supaya celaka dan menderita, dengan tujuan agar anaknya itu mau meninggalkan kelakuanya seperti itu dan agar terasa olehnya, bahwa perbuatan yang ia lakukan itu cukup dapat membinasakan pelakunya.

Sesudah itu Allah SWT, menceritakan tentang jawaban anak itu kepada ibu bapaknya, seraya memperolokkan keduanya dan menunjukkan keheranan terhadap keadaan orang tuanya itu.

( فيقول ما هذا الااساطير الاولين )

Maka ia berkata dalam memberi jawaban kepada ibu bapaknya dan menolak nasehat mereka berdua dengan mendustakan janji Allah, "Apakah yang kalian katakana kepadaku ini dan kalian ajak aku kepadanya, tak lain adalah kebatilan-kebatilan yang telah dicatat oleh orang-orang yang terdahulu, lalu catatan itu diperoleh oleh kalian berdua dan kalian percaya kepadanya, padahal catatan itu tidak ada keyataannya.

Sesudah itu Allah SWT, menyebutkan tentang alasan bagi orang-orang seperti itu atas perkataan dan i'tikad mereka, seraya firman-Nya :

( اولئك الذين حق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والا نس )

Orang-orang yang telah disebutkan sifat-sifatnya itu, adalah orang-orang yang pasti mendapat azab dari Allah, pasti ditimpah hukuman dan murka Nya, seperti uamat-uamat yang telah mendapatkan azab, yaitu bangsa-bangsa yang telah mendahului sebelum mereka, baik jin maupun manusia yang mendustakan rasul-rasul dan durhaka terhadap perintah Tuhan mereka.

Ayat ini merupakan isyarat bahwa jin juga mengalami kematian dan berganti dari satu generasi kegenerasi lain, seperti halnya manusia.

Abu hayan dalam kitabnya Al-Bahr, berkata, Hasan Al-Basri pada sala satu majlisnya berkata, "bangsa jin tidaklah mati. "maka pendapanya ditentang oleh Qotadah berdasarkan ayat ini. Maka Hasan Al-Basri pun diam.

Dan ayat ini juga merupakan bantahan terhadaporang-orang yang berkata,bahwa ayat : mengenai Abdurahaman bin Abu Bakar, karena ia telah masuk islam dan telah dihapuskan dosa-dosa sebelumnya. Dan ia pun tergolong sahabat nabi yang utama.

Ada pun orang yang pasti mendapat hukuman dari Allah, maka yang dimaksud ialah orang yang diketahui oleh Allah Ta'ala takkan masuk islam buat selama-lamnya.

Kemudian Allah SWT, meyebutkan alasan dari diturunkannya azab yang menghinakan ini.

( انهم كانواخسرين )

Karena mereka telah menyia-nyiakan fitrah mereka yang pada fitrah-fitarah merka tersebuatlah Allah telah menciptakan mereka, tetapi mereka mengikuti setan. Sehingga mereka merugi karena menukar petunjuk dengan kesesatan dan menukar nikmat dengan azab.

Kemudian Allah SWT, bahwa masing-masing dari kedua golongan tersebut, yaitu golongan yang mengatakan, Tuhan kami adalah Allah, dan golongan yang tidak berkata senonoh kepada ibu bapaknya, masing-masing mempunyai kedudukan yang berbeda. Firman Allah SWT :

( ولكل درجت مما عملوا وليوفيهم اعمالهم وهم لايظلمون )

Dan masing-masing dari orang yang berbuat baik dan yang berbuat durhaka dari bangsa jin maupun manusia, mempunyai kedudukan sendiri-sendiri di sisi Allah pada hari kiamat, sesuai dengan perbuatan mereka masing-masing, perbuatan yang baik maupun yang buruk di dunia dan tujunanya juga supaya Allah menyempurnakan kepada mereka balasan perbuatan-perbuatan mereka, kepada yang berbuat kebaikan akan diberiakan kebaikan, sedangkan kepada yang berbuat buruk, diberikan keburukan pula, sedangkan mereka sedikit pun tidak dirugikan.

Maksudnya orang yang berbuat buruk tidak dihukum kecuali sesuai dengan dosanya, dan tidak dipikulkan kepadanya dosa dari orang lain, sedang orang yang berbuat baik tidak dikurangi pahala kebaikannya.

Dan setelah Allah SWT, menerangkan bahwa Ia membirikan hak kepada yang berhak menerimanya, maka diterangkan pula kengerian-kengerian yang akan dialami oleh oleh orang-orang kafir.Firman-Nya :

(ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذ هبتم طيبتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فا ليوم تجزون عذاب الهون بماكنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبماكنتم تفسقون )

Dan celakalah kepada kaummu ihwal orang-orang yang kafir ketika mereka disiksa dalam neraka, lalu dikatakan kepada mereka dengan nada mengancam dan memburukkan, "sesungguhnya kelezatan-kelezatan dan kenikmatan yang telah ditakdirkan untukmu,benar-benar telah kamu terima dan kamu peroleh di dunia sepenuhnya, dan tidak tersisa lagi bagimu sedikit pun dari kelezatan dan kenikmatan tersebut. Tetapi yang tinggal hanyalah kehinaan dan kerendahan, sebagai balasan atas kesombongan dan kefasikan terhadap perintah Tuhan dan keluarnya kamu dari ketaatan kepada-Nya.

Hal ini merupakan anjuran untuk mengurangi kemewahan-kemewahan duniawi dan perhiasannya, disamping agar melakuakan kesederhanaan di dunia.

Sa'id bin Mansur, Abd Humaid, Ibnul Munzir, Al-Hakim dan Al-Baihaqi telah megeluarkan sebuh riwayat dari Ibnu Umar, bahwa Umar r.a, pernah melihat pada tangan Jabir bin Abdullah r.a, sekeping dirham. Maka berkata Umar,"Untuk apakah kepingan dirham ini ? "Maka berkata Jabir, "Aku hendak membelikan daging denganya untuk keluargaku yang mereka sukai." Umar berkata, "apakah setiap kali kalian mengiginkan sesuatu, lalu kalian membelinya,. Kemanakah perginya dari kalin ayat ini ? "

(اذهبتم طيبتكم في حياتكم الدنيا واستمتعم بها )

Sementara Al-Hasan meriwayatkan pula dari Ibnu Qais, bahawa dia pernah mendenagar Umar bin Khatab r.a, berkata,"sesungguhnya aku pun tahu cara yang enak, dan kalau aku mau tentu bisa saja aku memasak hati, daging panggang, sambal dan sate.[13]) akan tetapi nikmat-nikmat itu saya sisakan (sengaja tidak saya kenyam). Karena Allah 'Azza wa Jalla telah menggambarkan tentang beberapa kaum dengan firman-Nya :

( اذهبتم طيبتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها )

Ahmad dan Al-Baihaqi dalm kitab syu'bul iman mengelurkan sebuah riwayat dari Saubah ra. Ia berkata, "apabilah Rasulullah saw. Hendak melakukan suatu perjalanan maka pertemuan yang terakhir yang beliau lakukan dengan keluarganya adalah dengan Fatimah.Dan dengan orang yang pertama beliau temui diantara mereka (sepulangnya dari perjalanan) adalah juga Fatimah ra. Suatu saat beliau datang dari suatu peperangan. Maka datanglah kepada Fatimah, yang ternyata ada secarik kain dari bulu tebalpada pintunya. Dan beliau juga melihat Hasan dan Husen memakai dua gelang dari perak. Maka beliau pun berbalik dan tidak lagi menemui Fatimah. Maka takkala Fatimah melihat peristiwa tersebut, maka ia menyangka bahwa nabi tidak masuk rumah karena sesutau yang beliau lihat. Maka kain kelambu itu dicopotnya dan juga kedua gelang itu dilepaskannya dari anak tersebut. Lalu dipotong sehingga anak itu menagis maka benda itu pun dibagi dua untuk mereka berdua.

Sesudah itu kedua anak tersebut pergi kepada Rasulullah saw. sambil menagis. Namun Rasulullah mengambil gelang-gelang tersebut dari mereka berdua, seraya bersabda, "Hai suban bawalah benda ini kepada bani fulan (suatu kelurga di Madinah) dan berikanlah Fatimah kalung dari permata putih dan dua gelang dari gading gajah. Karna mereka adalah keluarga-keluargaku, sedang aku tidak suka keluargaku memakan makanan yang enak dalam kehidupan mereka di dunia.

Memang, para As-Salafs Salih (pembuka-pemuka agama terdahulu) juga lebih menyukai kesederhaan dan zuhud di dunia, karna mengharpakan pahala yang lebih sempurna di akhirat. Bukan karenamenikmati keidahan di dunia ini termasuk terlarang, berdasarkan dalil firman Allah Ta'ala :

(قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبت من الرزق ( الاعراف : ٣٢ )

Artinya: "Katakanlah, siapakah yang mengharmakan perhiasan dari Allah yang telah dikelurkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (dan siapa pula yang mengharamkan) rezki yang baik.'" (Al-A'raf :32) [14]

Memang menjaga diri dari berenak-enak adalah lebih utama. Karena nafsu itu, apabilah telah terbiasa berenak-enak dan hafal dengannya, maka susuhlah baginya untuk meninggalkannya atau untuk merasa cukup dengan yang lebih rendah dari pada itu. Maka alangkah baiknya kata-kata :

والنفس كاالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفتم

Artinya: "Nafsu itu seperti bayi. Bila kamu biarkan dia, maka iapun akan terus-menerus menyukai tetek. Tetapi jikalau ia kamu sapih, maka iapun akan berhenti menetek."[15]

Dan alangkah baiknya orang yang menyesuaikan diri denagan pedoman ini, dan memelihara undang-undangnya, yaitu hendaklah orang memakan apa adanya, makanan yang baik atau makanan tanpa lauk, dan jangan memaksakan diri untuk memakan yang baik-baik saja dan menjadikan hal ini menjadi suatu kebiasaan. Karena Nabi saw. Pun sudah merasa kenyang dengan apa adanya, dan bersabar apabila tidak mendapatkan makan. Beliau memakan jajan apabila beliau memperolehnya, dan meminum madu apabila kebetulan mendapatkanya juga memakan daging apabila mudah memperolehnya, namun sama sekali tidak sengaja mencari dan tidak menjadikan hal itu sebagai suatu kebiasaan.[16]

D. BERBAKTI DAN AKHLAK KEPADA ORANG TUA

Agama Islam mengajarkan dan mewajibkan kita sebagai anak untuk berbakti dan taat kepada ibu-bapak. Taat dan berbakti kepada kedua orang tua adalah sikap dan perbuatan yang terpuji, cara berbakti dan sopan santun kepada orang tua ialah melaksanakan segala perintahnya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bersikap hormat dan sopan santun dalam segala hal.
2. Tidak berkata kasar atau kotor yang menyingung dan menyakiti hati ibu bapak
3. Membantu perkerjaan ibu dan bapak dengan senag hati dan bermuka manis
4. Mengucapkan terimakasih apabilah diberi sesuatu dan tidak mencela ibu dan bapak, walaupaun pemberiaan itu kurang disenagi
5. Selalu meminta izin setiap akan meninggalkan rumah.
6. Mengucapkan salam setiap akan berpisah dan bertemu serta mencium tangan ibu dan bapak
7. Tidak berkata "AH…..! atau mencibirkan bibir kepada ibu dan bapak
8. Tidak menyakiti hati, perasaan apalagi badan ibu dan bapak
9. Merawat dan memelihara ibu-bapak ketika ia telah lanjut usia
10. Mendo'akan ibu-bapak setiap selesai melaksanakan shalat fardhu sesuai dengan yang dajarkan oleh Allah SWT, Firman Allah SWT dalam surat Nuh ayat 28. :

رب اغفرلى ولوالدي ولمن دخل بيتى مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ولاتزد الظلمين الاتبارا(نو ح : ٢٨)

Artinya : "Ya Tuhanku! Ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk kerumahku dengan beriman dan semua orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan kepada orang yang zalim itu kecuali kebinasaan.(Q.S Nuh :28).[17]

Ayat di atas merupakan do'a mehon ampunan kepada Allah SWT, baik untuk diri sendiri maupun kedua orang tua setiap selesai shalat merupakan bukti kecintaan dan bakti kepada keduanya.

Sebagai anak wajib mentaati nasehat ibu-bapak dengan penuh hormat dan kasih sayang, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur;an surat Luqman ayat 14 yakni :

ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصله في عامين ان اشكرلى ولوا لديك ا لي المصير( لقما ن: ١٤)

Artinya: "Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua ibu bapakmu, hanya kepada-Ku-lah kembalimu.( Luqman : 14)[18]

Ayat diatas menjelaskan bahwa anak wajib untuk ingat kepada ibunya sewaktu mengandung dan memeliharnya, agar terdorong untuk berbakti kepadanya, juga kepada bapaknya. Allah SWT, memerintahkan agar manusia selalu bersyukur pada Allah SWT, dan berbakti kepada ibu-bapaknya.

Selain itu cara menghormati dan menyayangi kedua orang tuanya, terutama dalam kehidupan sehari-hari, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, dalam surat al-Israa' ayat 24 yakni :

و احفض لهما جناح الذل من الرحمة و قل رب رحمهما كمار بيني صغيرا

( الا سراء : ٢٤)

Artinya: "Dan hendaklah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah : "Wahai Tuhanku, kasihannilah mereka beduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidiku di waktu kecil. (Al-Israa' : 24).[19]

Ayat di atas dapat dipahami bahwa diperintahkan kepada manusia untuk bersikap hormat dan merendah terhadap kedua orang tuanya, dan selalu mendo'akan keduanya agar diampuni Allah SWT, sehingga memperoleh keselamatan dunia dan akhirat yang diridhai-Nya.


E. PERAN ORANG TUA SEBAGAI SOSOK PENDIDIK NILAI-NILAI AKHLAK BAGI ANAK.

Pembangunan dan pembinaan terhadap aktivitas akidah anak dilakukan ketika ia menginjak usia remaja. Masa ini bagi seorang anak merupakan masa percobaan, yaitu ketika anak memasuki usia remaja. Para ahli membiri batasan, antara usia 13 s/d 20 tahun, sebagai usia remaja, tentu batasan ini sangat relative.

Perkembangan rasa keagamaan atau ketuhanannya dipengaruhi oleh perkembangan jasmani dan rohani. Penghayatan mereka terhadap keagamaan banyak berkaitan dengan faktor perkembangan tersebut. Masa perkembangan remaja menduduki tahap progresif. Siakap dan minat mereka terhadap agama sangat kecil dan ini tergantung dari kebiasaan masa kecil serta lingkungan.[20]

Pada umumnya manusia dan anak pada khususnya senantiasa hidup bersama lingkungannya yang beragam perilaku, baik secara pisik maupun fisiskis atau spiritual yang selalu mengadakan kontak atau inter aksi timbale balik.dalam hubungan timbale balik inilah terjadinya saling mempengaruhi.

Oleh kaeran itu, keberadaan masyarakat disekitarnya harus menjadi sasaran pendidikan akidah lebih dahulu sebelum anak mengambil lebih banyak dari mereka. Lingkungan masyrakat paling dominan memberiakan pendidikan ialah tetangga, kemudian lingkungan sekolah dan yang terdekat sampai dengan masyarakat sekampung dan lebih luas dari situ. Saat ini lingkungan anak sehari-sehari sudah lebih luas karena disamping mereka berada dilingkungan rumah tinggal, mereka juga tidak jarang berada dilingkungan sekolah, pasar, masyarakat penumpang bis, di lapangan olahraga dan lain-lain. Semua lingkungan masyarakat itu memiliki andil dalam membentuk akidah dan keperibadian si anak setelah dewasa.[21]

Ada pun kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua adalah : Membentuk keperibadian sesuai dengan pentunjuk Islam dan ajaran Al-Qur'an. Pondasi yang kuat merupakan syarat untuk dapat mendirikan sebuah bangunan yang kokoh.

Perhatikanlah betapa saratnya Islam dengan hikmah, sampai-samapi ia selalu memberikan arahan-arahan kepada kaum orang tua, dalam hal-hal yang terkecil sekalipun.

a. Memilih nama dan kunyah (gelar) yang Islami

Islam telah memerintahkan kepada kita untuk menamai anak kita dengan nama yang baik serta memilihkan nama yang Islami untuknya. Selain itu, Islam juga memerintahkan kepada kita untuk memberikan kunyah (gelar yang diakitkan dengan nama ayah atau anak-pent), yang membuatnya dapat merasakan eksistensi dirinya ditengah-tengah masyarakat .

b. Menajarkan shalat dan hal-hal yang terkait dengannya kepada anak

Pembicaraan mengenai perintah shalat merupakan pembicaraan tentang salah satu aspek spiritual terpenting dalam kehidupan sang anak. Sebab membiasakan anak untuk mengerjakan shalat dalam masa kanak-kanak akan memberikan sejumlah manfaat yang besar baginya.

c. Mengajarkan Alqur’an kepada Anak dan memperkenalkan hukum-hukum yang mereka perlukan

Adapun yang dimaksud dengan mengajarkan Al-Qur'an kepada anak adalah mengarahkan sang anak dalam mempelajari hukum-hukum agama Islamyang lurus melalui ayat-ayat Al-Qur'an yang jelas, setelah sebelumnya ia mendapatkan sejumlah pembekalan.

Berkenaan dengan hal ini Rasulullah SAW, bersabda yakni :

خيركم من تعلم القران وعلمه (رواه البخاري)

Artinya : "Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya."(H.R).[22]

Jika anak anda telah hafal ayat-ayat Allah SWT, yang sangat jelas (Al-Qur'an), lalu cahaya dari ayat-ayat itu telah besemayam di dalam hatinya dan telah memantul keseluruh tubuhnya, sehingga jalan hidupnya pun menjadi lurus dan metode hidupnya menjadi jelas.[23]

Dengan demikian jelaslah bahwa mempersiapkan generasi yang baik hendaklah dimulai dari lingkungan yang terkecil yakni lingkungan rumah tangga, dimana yang sangat berperan untuk menjadikan keluarga, anak-anak yang shalih dimulai dari pendidikan yang dilaksanakan oleh orang tua yang mencontohkan akhlak yang mulia yang kemudian selanjutnya akan terjadinya kesinambungan yang bisa dicontoh oleh anak, hal ini adalah salah satu cara supaya anak menjadi anak yang shalih nantinya.

Kemudian juga ada beperapa hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua di dalam upaya menjadidik anak. Disamping itu, ada beberapa masalah yang perlu kita perhatikan, dan seyogianya masalah itu kita terapkan terhadap buah hati (anak) kita.diantara kiat-kiat itu sebagai berikut :

1. Memberikan perhatian dalam memilihkan calon isteri yang salehah.

Memohon kepada Allah keturunan yang saleh.

2. Senang atas kedatangan (kelahiran) anak dan menghilangkan kerasa tidak sukaan (murka) disebabkan kelahiran mereka.
3. Meminta pertolongan kepada Allah dalam mendidik anak-anak.
4. Mendo'akan kebaikan untuk anak-anak dan menjauhi mendo'akan kecelakaan atas mereka.
5. Memberi nama mereka dengan nama-nama yang baik.
6. Dan sebaiknya juga memanggil anak-anak dengan panggilan yang baik di waktu kecil
7. Menanamkan keimana dan akidah yang benar dalam diri anak
8. Menanamkan nilai-nilai yang terpuji dan akhlak yang mulia dalam jiwa mereka.
9. Menjauhkan mereka dari akhlak yang tercela dan menjadikan mereka benci kepada akhlak yang buruk dan tercela.
10. Mengajari mereka perkara-perkara yang dipandang baik dan melatih mereka untuk mengamalkannya
11. Berusaha keras mengunakan kata-kata yang baikdan bisa diterima oleh anak-anak serta menjauhkan dari kata-kata yang kurang baik atau jelek
12. Membentengi mereka dengan zikit-zikir yang disyaria'atkan.
13. Berusaha untuk menjadi teladan (qudwah) dalam mendidik.
14. Menjauhkan kemungkaran dan permainan yang dapat merusak anak-anak.
15. Mengadakan alat-alat hiburan / permainan yang sesuai dengan anak-anak.
16. Menjauhkan mereka dari factor-faktor yang menyebabkan penyelewengan seksual.
17. Membiasakan mereka untuk hidup sederhana dengan sifat kejantanan, bersungguh-sungguh, serius, dan menjuhkan mereka dari sifat malas, menggangur, dan santai-santai
18. Membiasakan mereka bangun diakhri malam karena pada saat itu merupakan waktu tertuangnya berbagai keuntungan dan pembagian hadia-hadia.
19. Mendidik mereka agar tidak berlebih-lebihan dalam hal makan, berbicra, tidur, dan bergaul dengan masyarakat, karena berlebihan dari empat macam itu akan mendapat kerugian, yaitu seseorang akan kehilangan kebaikan di dunia dan akhirat.
20. Selalu merangsang mereka untuk pergi ke masjid dikala mereka masih kecil dan mendorong mereka shalat di masjid dikala dewasa.
21. Mengawasi kecenderungan anak dan mengembangkan bakat-baktnya serta mengarhakannya kepada sesuatu yang sesuai dengannya.
22. Membiasakan anak-anak melaksanakan sebagian tanggung jawab
23. Membiasakan anak-anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan social kemasyarakatan


F. SUBTANSI NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK ANAK TERHADAP ORANG TUA

Pembahasan tentang subtansi akhlak anak terhadap kedua orang tua antara lain bisa kita bagi kepada dua bahagian yang, "pertama semasa kedua orang tua masih hidup, "yang kedua semasa kedua orang tua telah meningal dunia, sebagai berikut pembahasannya :

1. Ketika Kedua Orang Tua Masih Hidup

Berbakti kepada kedua orang tua sesungguhnya kewajiban yang mulia hamba Allah untuk memuliakan diri, orang tua dan meninggikan syiar Islam dan kalimatullah. Dalam kehidupan dunia selagi orang tua masih hidup, baik salah satu atau kedua-keduanya, kesempatan untuk beramal shalih sangat banyak. Diantara kewajiban dan ketika birrul walidain di kala orang tua masih hidup di dunia adalah sebagai berikut :


a. Mentaati segala yang diperintahkan selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah SWT.

Bentuk ketaatan seorang anak kepada orang tua sangat banyak dan luas, mencakup semua dimensi kebajikan selama tidak bertentangan dengan syariat Allah dan Rasul-Nya.

Yaitu mentaati kedua orang tua adalah dengan cara mentaati segala apa yang diperintahkan, bahkan mendahulukan dari perkara-perkara yang sunnah. Sampai-sampai seorang anak laki-laki yang sudah berkeluarga harus pula mengedepankan dan memprioritaskan bakti kepada kedua orang tuanya, diatas berbuat baik terhadap ister dan anak-anaknya. Hal ini karena hak orang tua lebih besar dan lebih utama dari hak-hak keluarga.

b. Memberikan nafkah terhadap kedua orang tua

Termasuk bentuk birrul walidaini yang penting diperhatikan dan diamalkan takkala orang tua masih hidup baik, atau kedua-duanya, adalah memberikan nafkah dan mencukupi kebutuhan mereka.

c. Menyambung silaturrahim

Menyambung silaturrahim barang kali satu hal yang terpenting di antara berbagai cara untuk membahagiakan orang tua. Mengapa ? secara sadar atau tidak bisa kita rasakan bahwa ketika kita miskin perasaan kekeluargaan begitu rekatnya, sehidup-semati tak ingin dipisahkan. Disaat masih menderita seolah tak ingin diceraiberaikan. Namun ketika harta mulai bertumpuk di depan mata kita, di saat isteri cantik atau suami yang tampan telah bersanding disisinya, manakala tahta dan mahkota tertengger melengkapi kehormatanya, sungguh banyak kehancuran dan porak-poranda hubungan keluarga. Anak tidak mengenal lagi orang tuanya, anak-anak yang kaya tidak lagi menghiraukan saudaranya yang miskin papa.

d. Mendahulukan kepentingan mereka

Sudah seharusnya seorang anak berbakti kepada kedua orang tua yaitu melakukan yang terbaik untuk mereka, mendahulukan kepentingan mereka atas kepentingan dan kebutuhannya sendiri. Bahkan meski orang tua berbuat yang tidak berkenan di hatinya,seorang anak haruslah tetap berbuat baik kepadanya. Hingga ketika mereka mengajak anaknya melakukan kemusrikkan, sang anak harus menyikapinya dengan baik, menolaknya dengan halus dan simpatik dan tetap mempergaulinya dengan baik.

e. Pengorbanan untuk kedua orang tua

Bila telah tumbuh rasa cinta pada sesuatu, biasanya dibutuhkan pengorbanan yang besar untuk meraihnya. Dan besarnya hasil sesuai dengan jerih paya yang dikelurkan. Demikian juga salah satu bentuk cinta dan kasih sayang seorang kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya, melahirkan dan menyusui serta mengasuhnya dengan penuh kasih sayang. Sang ayah menafkahi keluarga, menyayangi dan mendidiknya.

Sabda Rasulullah SAW, yakni :

وعن ابى الدرداء رضىالله عنه ان رجلا اتاه فقال : ان لى امراْة وانه امى تاْمرنى بطلا قها , فقال : سمعت رسول الله عليه و سلم يقول : الوالد اوسط ابوا ب الجنة , فاْن شئت فاْضع ذ لك الباب اواحفظه (روا ه التر مذى)

Artinya : "Dari Abu Darda' r.a., ia berkata : Ada seorang mendatanginya dan berkata : "Wahai Abu Darda' saya mempunyai isteri, dan ibuku menyuruhku utnuk menceraikannya, "Kemudian Abu Darda' berkata : "Saya mendengar Rasulullah SAW. Bersabda : "Orang tua itu bagaikan pintu surga yang paling tengah. Terserah kamu apakah akan menyia-nyiakan ataukah menjaganya." (H.R At-Tirmizi).[24]

f. Bersegera menyahut panggilan orang tua
g. Bermuka manis dihadapan orang tua

Bermuka manis di sini dalam arti yang sesungguhnya, bukan sebatas lip service hiasan bibir belaka. Hal ini sebagaima dijelaskan dalam al-qur'an agar jangan berkata, "ah", "uf" atau sejenisnya, yang dapat menyakitkan hati orang tua. Firman Allah SWT, yakni :

فلا تقل لهما اف ولا تنهر هما وقل لهما قولا كر يما (الا سرا ء :٢٣)

Artinya: "Maka sekali-kali janganlah mengatkan kepada keduanya perkataan, "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." (Al-Israa' :23).[25]


h. Jangan mencela kedua orang tua
i. Membalas jasa orang tua

Rasulullah saw bersabda, yakni :

وعن ابى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يجزى ولد والدا الا ان يجده مملو كا قيشتريه فيعتقه (رواه مسلم)

Artinya : "Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata : "Rasulullah SAW, bersabda : "seseorang tidak dapat membalas budi kedua orang tuanya, kecuali jika mendapatkan orang tuanya menjadi budak, kemudian ia beli dan memerdekakanya." (H.R Muslim).[26]

Dari hadist di atas jelaslah bahwa salah satu upaya untuk membahagiakan orang tua adalah dengan membalas jasa ayah dan ibu. Hadist diatas menjelaskan juga sebagai berikut yang intinya ialah :

Pertama, menujukkan bahwa yang memerdekakan adalah sang anak, dan dialah yang menyebabkan kemerdekaan ayahnya dengan cara membelinya. Berdasarkan ketentuan syara' , maka dengan pembelian tersebuat orang tua merdeka.

Kedua, menujukkan penafsiran yang lebih mendalam akan sulitnya membalas kebaikan seorang ayah dan tiada dapat dilukiskan oleh sesuatupun.[27]

2. Ketika Orang Tua Sudah Meninggal Dunia

Dari Abu Usaid ra berkata, ketika kami duduk bersama Rasulullah Saw, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Bani Salamah lalu berkata :

عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ بَدْرِيًّا وَكَانَ مَوْلَاهُمْ قَالَ قَالَ أَبُو أُسَيْدٍ بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَقِيَ عَلَيَّ مِنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ بَعْدَ مَوْتِهِمَا أَبَرُّهُمَا بِهِ قَالَ نَعَمْ خِصَالٌ أَرْبَعَةٌ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا رَحِمَ لَكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِهِمَا فَهُوَ الَّذِي بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ بِرِّهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا

Artinya : "Ya Rasulullah, apakah masih ada kesempatan lagi untuk berbuat baik kepada kedua orang tuaku, setelah keduanya meninggal?" Jawab Nabi SAW : "Mendo'akan keduanya, memintakan ampun untuk keduanya, menyambung tali silaturrahim kerabat-kerabatnya, dan memuliakan teman-temanya." (H.R ibnu majah dan ibnu hibban).[28]

Cara yang di lakukan apabila kedua orang tua kita telah meninggal dunia untuk berbakti kepada mereka antara lain sebagai berikut :


a. Mendo'akan keduanya

Salah satu kewajiban utama anak kepada kedua orang tuanya adalah mendo'akan mereka. Firman Allah SWT memerintahkan :

و احفض لهما جناح الذل من الرحمة و قل رب ارحمهما كما ر بيا نى صغيرا (الا سرا ء :٢٤)

Artinya : "Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkalah, "Wahai Tuhan-ku, kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana mereka telah mendidik aku di waktu kecil."(Q.S Al-Israa' :24)[29]

b. Memintakan ampun untuk keduanya
d. Memuliakan teman-temannya

Tercakup dalam menyambung tali silaturrahim adalah memulikan teman-teman orang tua, atau orang-orang yang sudah meninggal.

e. Melunasi hutang-hutang nazarnya

Diantara kewajiban anak terhadap orang tuanya adalah menunaikan berbagai perkara yang telah dinazarkan, menjadi tanggungan atau hutangnya. Misalnya orang tua memiliki nazar untuk melakukan amal shalih, namun belum sempat ditunaikan kerena Allah berkenan memanggil menghadap keharibaan-Nya. Inilah tanggung jawab anak shalih, yaitu beupaya untuk selalu menunaikan "amanah" yang dipikul ayahnya.

f. Menjaga nama baik kedua orang tua
g. Membayarkan hutang orang tua
h. Melanjutkan amal shalih
i. Menjadi anak shalih
j. Tidak mendendam kepada orang tua

k. Ridha dengan apa yang telah diambil orang tua darinya


Perlu disadari bahwa anak dalam pandangan Islam merupaka amanah sekaligus hak yang diberikan kepada orang tua untuk mengelolanya. Termasuk dalam "hak dan kekuasaan" orang tua, bahwa harta anak juga diperkenanka bagi orang tua untuk menikmatinya.Anak harus rela bila orang tua memakan harta darinya. Sedangkan bila hendak memakan harta orang tua, anak haruslah mendapat izin dari orang tuanya. Mekanisme semacam ini akan menciptakan tumbuhnya harmoni muamalah dalam amal shalih dan terciptanya pula "muasyarah bil ma'ruf."Sehingga bisa jadi ketika orang tua meninggal dan banyak harta anak dihabiskan oleh orang tua, maka anak haruslah tulus ikhlas dan ridha. Karena sesungguhnya balasan kebaikan anak tersebut belumlah sepadan bila dibandingkan perhatian dan kasih sayang yang dicurahkan kepadanya. Dan apabila anak rela dengan apa yang telah dimakan atau diambil orang tua darinya, dia pun akan mendapatkan balasan yang serupa. Firman Allah SWT, dalam surat Ar-Rahman ayat 60:هل جزاء الا حسا ن الا الاحسان (الرحمن :٦٠)Artinya: "Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula)."(Ar-Rahmman: 60).[30]Al-Bazzar meriwayatkan, ada seorang laki-laki sedang tawaf dengan mengendong ibunya maka lelaki itu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apakah (dengan ini) saya telah melaksanakan kewajiban saya kepadanya?" Nabi SAW, menjawab, "Tidak. Tidak sebanding dengan satu kali melahirkan.[31]Dari pemaparan diatas dapat kita simpulkan bahwa hal-hal yang harus diperhatikan oleh anak semasa orang tuanya masih hidup ataupun ketika orang tuanya telah meninggal yakni sebagimana telah dijelaskan diatas namun disamping itu seorang anak harus dengan sekuat tenaga, dan setulus jiwa melayani orang tuanya, karena kalau mau kita bandingkan dengan apapun jasa orang tua yang talah melahirkan kita, mengasuh, mendidik, membesarkan, serta mencukupi segala kebutuhan yang anaknya perlukan kesemuanya tidak pernah kedua orang tua meminta balasan, hanya dengan berbakti, menyayangi, serta mentaati perintah mereka sudah menjadi kewajiban seorang anak karena dalam kitab suci Al-Qur'an serta sunnah Rasulullah SAW, telah banyak menyebutkan tentang kewajiban berbuat baik, berbakti, dan larangan durhaka kepada kedua orang tua.

Daftar Pustaka dan Footnote
Daftar PustakaAbu 'Izzudin, Birrul Walidain (kiat simpatik membalas kebaikan kedua orang tua), (Surakarta : 2003)Al-Fahham, Muhammad, Berbakti Kepada Orang Tua, (kunci kesuksesan dan kebahagiaan anak), (Bandung : Irsyad Baitus Salam, 2006)Al-Farmawi, Abd Al-Hayy, Metode Tafsir Maudu'iy, (Suatu Pengantar), (Jakarta : PT RajaGrafindo persada, 1994)al-Maraghi, Ahmad Mustaffah, Tafsir Al-maraghi :Toha Putra,1993)Bahreisj, Hussein, Hadits Shahih Al- Jamius Shahih, (Bukhari-Muslim), ( Surabaya : CV Karya Utam, t.t)Darajat, Zakiyah, et. al. Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 2000)Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (edisi revisi), (Semarang : Asy Syifa', 1999)Nawawi, Imam, Riyadhus Shalihin, (Jakarta : Pustaka Amani, 1999)Razak, Nasaruddin, Dinul Islam, (Bandung : Al-Maa'rif, 1989)Ritonga, H.A Rahman, Akidah (merakit hubungan manusia dengan khalik melalui pendidikan anak usia dini), (Surabaya : Amelia Computido, 2005)http://muhtarom84.blogspot.com/2009/11/tafsir-qs-al-ahqaf-15-20-nilai-nilai.html[1] Zakiyah Darajat, et. al. Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 2000), hlm. 19[2] Nasaruddin Razak, Dinul Islam, (Bandung : Al-Maa'rif, 1989), hlm. 56[3] Abd Al-Hayy Al-Farmawi, Metode Tafsir Maudu'iy, (Suatu Pengantar), (Jakarta : PT RajaGrafindo persada, 1994), hlm.12.[4] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (edisi revisi), (Semarang : Asy Syifa', 1999) hlm.824.[5] Ahmad Mustaffah al-Maraghi, Tafsir Al-maraghi :Toha Putra,1993),hlm. 27-29.[6] Depag, Op.Cit. hlm. 427[7] Ibid, hlm.654[8] Ahmad Mustaffah al-Maraghi, Op.Cit.hlm 29.[9] Depag, Op.Cit. hlm 57.[10] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (edisi revisi), (Semarang : Asy Syifa', 1999) hlm.825[11] Ibid, hlm. 742.[12] Ahmad Mustaffah al-Maraghi, Tafsir Al-maraghi :Toha Putra,1993, hlm36-38[13] Ash-Shila' : Asy-Syiwa' (memangang). As-Shinab, Ash-Shbagh (sambal tersebut dari biji sawi dan kurma kering). Ash-Shala'iq; pangang anak kambing.[14] Depang, Op.Cit,hlm.225.[15] Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Op.Cit, hlm. 45.[16]Ibid, hlm. 38-45.[17] Depag, Op.cit. hlm. 981.[18] Ibid, hlm. 654.[19] Ibid, hlm. 428.[20] H.A Rahman Ritonga, Akidah (merakit hubungan manusia dengan khalik melalui pendidikan anak usia dini), (Surabaya : Amelia Computido, 2005), hlm. 44-45.[21] Ibid, hlm. 45-46.[22] Hussein Bahreisj, Hadits Shahih Al- Jamius Shahih, (Bukhari-Muslim), ( Surabaya : CV Karya Utam, t.t), hlm. 200.[23] Muhammad Al-Fahham, Berbakti Kepada Orang Tua, (kunci kesuksesan dan kebahagiaan anak), (Bandung : Irsyad Baitus Salam, 2006), hlm. 41-53.[24] Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin, (Jakarta : Pustaka Amani, 1999) hlm. 339.[25] Depag, Op.Cit, hlm. 427.[26] Imam Nawawi, Op.Cit, hlm 325.[27] Abu 'Izzudin, Birrul Walidain (kiat simpatik membalas kebaikan kedua orang tua), (Surakarta : 2003), hlm.129-153.[28] Ahamad, Musnad Makiyyin, (Bab Abi Asi'id Assai'idi, no : 15479).[29] Depag, Op.Cit, hlm. 428.[30] Ibid , hlm. 889.[31] Abu 'Izzuddin, Op.Cit, hlm. 157-181.

Jika Anda Tertarik untuk mengcopy Makalah ini, maka secara ikhlas saya mengijinkannya, tapi saya berharap sobat menaruh link saya ya..saya yakin Sobat orang yang baik. selain Makalah Nilai Nilai Pendidikan Dalam Al-Qur’an, anda dapat membaca Makalah lainnya di Aneka Ragam Makalah. dan Jika Anda Ingin Berbagi Makalah Anda ke blog saya silahkan anda klik disini.Salam saya Ibrahim Lubis. email :ibrahimstwo0@gmail.com


Makalah atau artikelnya sudah di share, makasih ya !

Mau Makalah Gratis! Silahkan Tulis Email Anda.
Print PDF
Previous
Next Post »
Copyright © 2012 Aneka Makalah - All Rights Reserved